About me.

University Professor.

Brief CV (English)

Dr. Marc Perelló-Sobrepere (PhD in Communications) is a full-time professor at EU Business School in Barcelona where he teaches a wide variety of subjects in Communications, Advertising and Marketing. He also collaborates with Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Abat Oliba (UAO), the Johan Cruyff Institute (JCI), and Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). He is an active member of the UNESCO Chair "Peace, Solidarity and Intercultural Dialogue", directed by Dr. Carmen Parra. He is a member of various national and international research groups, with many peer-reviewed articles published in scientific journals. His areas of specialization are the new information and communication technologies (ICT), communication sciences, marketing, digital thinking, democracy and social movements. He has been a visiting researcher at the City University of London and at the University of Copenhagen. He has been invited to participate in many international conferences held by the University of Westminster, the University of Amsterdam, the University of the Atemajac Valley (UNIVA), or the Free University of Brussels, among others. In parallel to his academic work, he has led many advertising and marketing campaigns for several businesses.

Breu CV (Català)

Dr. Marc Perelló-Sobrepere (Doctor en Ciències de la Comunicació) és professor a temps complet a l'escola de negocis EU Business School de Barcelona, on ensenya una àmplia varietat de cursos en Comunicacions, Publicitat i Màrqueting. També col·labora amb la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Abat Oliba (UAO), l'Institut Johan Cruyff (JCI) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És membre actiu de la Càtedra UNESCO "Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural", dirigida per la Dra. Carmen Parra. És membre de diversos grups de recerca nacionals i internacionals, amb molts articles revisats per parells publicats en revistes científiques. Les seves àrees d'especialització són les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), les ciències de la comunicació, el màrqueting, el pensament digital, la democràcia i els moviments socials. Ha estat investigador visitant a la City University de Londres i a la Universitat de Copenhaguen. Ha estat convidat a participar en nombroses conferències internacionals celebrades per la Universitat de Westminster, la Universitat d'Amsterdam, la Universitat de la Vall d'Atemajac (UNIVA) o la Universitat Lliure de Brussel·les, entre d'altres. Paral·lelament a la seva carrera acadèmica, ha dirigit moltes campanyes publicitàries i de màrqueting per a diverses empreses del sector professional.

Breve CV (Castellano)

Dr. Marc Perelló-Sobrepere (Doctor en Ciencias de la Comunicación) es profesor a tiempo completo en la escuela de negocios EU Business School de Barcelona, donde enseña una amplia variedad de cursos en Comunicaciones, Publicidad y Marketing. También colabora con la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Abat Oliba (UAO), el Instituto Johan Cruyff (JCI) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es miembro activo de la Cátedra UNESCO "Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural", dirigida por la Dra. Carmen Parra. Es miembro de varios grupos de investigación nacionales e internacionales, con muchos artículos revisados por pares publicados en revistas científicas. Sus áreas de especialización son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las ciencias de la comunicación, el marketing, el pensamiento digital, la democracia y los movimientos sociales. Ha sido investigador visitante en la City University de Londres y en la Universidad de Copenhage. Ha sido invitado a participar en numerosas conferencias internacionales celebradas por la Universidad de Westminster, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) o la Universidad Libre de Bruselas, entre otras. Paralelamente a su labor académica, ha dirigido muchas campañas publicitarias y de marketing para varias empresas del sector profesional.

www.mpsobrepere.com

Using Format